Obchodní podmínky

 I. Základní ustanovení


1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) jsou vydané dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

Ondřej Pohanka
se sídlem Na Mokřinách 4, Rýmařov,79501
zapsán v živnostenském rejstříku registrová na městském úřadě Rýmařov odbor obecní živnostenský úřad.
IČO 87065720
e-mail nosimdrevo@seznam.cz
telefonní číslo 732 906 501
www.nosimdrevo.cz
(dále jen "prodávající")


2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.nosimdrevo.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
5.Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

II. Informace o zboží a cenách


1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo emailem, na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet


1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
V. Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.2701333886 / 2010 , vedený u FIO banky
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu uvedenou kupujícím objednávce.
8. Zboží zasílá prodávající prostřednictvím společnosti Zásilkovna
9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
12. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu. Faktura je odeslána na emailovou adresu kupujícího.
13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy


1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího, a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (šperky, doplňky a oděvy vyrobené na zakázku),
v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který mu jej na požádání zašle na emailovou adresu. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoužité, nepoškozené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. V případě oděvů s neodstraněnou cedulkou. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění


1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
- opravu zboží
- výměnu za nové zboží ,
- přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupení od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
5. Před samotnou reklamací kupující nejprve kontaktuje elektronicky prodávajícího, zašle mu popis problému a fotografii či videem vady.
6. Při uplatnění reklamace odešle kupující reklamovaný předmět spolu s formulářem pro uplatnění reklamace poštou na adresu prodávajícího tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního. Náklady na přepravu hradí kupující. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.
7. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
9. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží,
pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
pokud kupující vadu sám způsobil,
11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
12. Volbu způsobu reklamace má kupující.
13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
15. Kovové komponenty pro výrobu šperků označené jako chirurgická ocel 316L , 316 a nerezová ocel 304 odebírá prodávající od dodavatelů:
Shiny Planet Online Store, Peroutková 290/5, 60200 Brno, IČ: 87620171
Findings, Goran Patlejch, Sokolovská 98/96, 18600 Praha, IČ: 01155334, DIČ: CZ6452182119
J+J Style s.r.o., V Průčelí 1650/12, 14900 Praha, IČ: 26928400, DIČ: CZ26928400
​16. Dodavatelé kovových komponentů pro výrobu bižuterie označených jako nerezová ocel 304 a chirurgická ocel 316 a 316L uvádějí a garantují druh materiálu na svých prodejních internetových stránkách. Prodávající nemá prostředky tato tvrzení potvrdit ani vyvrátit. Pokud se vyskytnou nejasnosti ohledně materiálu kovových komponentů, musí se kupující obrátit přímo na výše uvedené dodavatele.
17. Z výše uvedených důvodu nemůže prodávající zaručit, že při užívání výrobků z těchto materiálů nedojde např. k alergické reakci na tyto komponenty. V takové situaci prodávající nenese zodpovědnost za alergickou reakci na výrobek a alergická reakce na výrobek není důvodem k reklamaci tohoto výrobku.
18. Zboží se může částečně lišit od skutečnosti v závislosti na světelných podmínkách při fotografování a v závislosti na použitém typu a kalibraci monitoru nebo displeje kupujícího. Drobná barevná odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace. U šperků, je zase samozřejmostí, že nikdy nebudou mít stejnou kresbu jako na fotografii. U každého produktu tuto informaci naleznete. Kupující může požádat o konkrétní fotografii dostupného šperku ještě před objednáním.
19. Všechny šperky vyrábí prodávající ručně pouze s použitím ručních nástrojů. Drobné nedostatky a nepravidelnosti nejsou relevantním důvodem pro podání reklamace.

VIII. Doručování písemné korespondence


1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
IX. Zboží na zakázku
1. Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je upraveno podle přání kupujícího nebo je vyrobeno podle požadavků kupujícího.
2. Kupujícímu bude vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií, přesným popisem a termínem vyhotovení. U zboží bude uvedena plná cena. Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva.
3. Se zhotovením či úpravou zboží na zakázku bude započato po bezhotovostní úhradě plné ceny zboží. Není-li možné dodržet dohodnutý termín, kontaktuje prodávající kupujícího neprodleně.
4. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího.
5. Reklamace zboží na zakázku se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci VII. těchto obchodních podmínek.

X. Úprava zboží


1. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o úpravu zboží dodaného kupujícímu na základě objednávky.
2. Prodávající takové žádosti vyhoví, pokud bude úprava zboží technicky možná.
3. Kupující nese náklady spojené s úpravou zboží dodaného kupujícímu na základě objednávky, jakož i náklady spojené s doručením předmětného zboží pro účely jeho úpravy prodávajícímu, a náklady spojené s dodáním předmětného upraveného zboží kupujícímu.
4. Úpravu zboží v souladu s tímto odstavcem těchto Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze za předpokladu, že kupující uhradil prodávajícímu kalkulované náklady na úpravu daného zboží dle požadavku kupujícího, jakož i kalkulované náklady spojené s doručením předmětného upraveného zboží kupujícímu. Výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu předem emailem.
5. V případě úpravy zboží se z daného zboží stává zboží v režimu "zboží na zakázku", tj. zboží upravené podle přání kupujícího nebo zboží vyráběné pro jeho osobu, a z toho důvodu kupující není v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu podle čl. VI odst. 3 těchto Obchodních podmínek.

XI. Oprava zboží


1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců; zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Záruka začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání starostlivosti o zboží, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží.
4. Kupující má právo uplatnit práva z vadného plnění prodávajícího pouze v případě, že zboží vykazuje vady, které zavinil prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Pokud to bude technicky možné, lze provést opravu zboží. V tomto případě se postupuje podle čl. VII. těchto Obchodních podmínek. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad zboží jsou v záruční době bezplatné.
5. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si současně vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit jej za jiné zboží.
6. V ostatních případech opravy zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opravou zboží, jakož i náklady spojené s doručením předmětného zboží pro účely jeho opravy prodávajícímu, a náklady spojené s dodáním předmětného opraveného zboží kupujícímu.
7. Opravu zboží v souladu s tímto odstavcem těchto Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze za předpokladu, že kupující uhradil prodávajícímu kalkulované náklady na opravu daného zboží dle požadavku kupujícího, jakož i kalkulované náklady spojené s doručením předmětného opraveného zboží kupujícímu. Odhadovanou výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu předem emailem. Skutečnou výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu po obdržení a odborném posouzení vady předmětného zboží, přičemž tato částka nesmí přesáhnout 1,5 násobek odhadované výše kalkulovaných nákladů.

XII. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
XIII. Soudní řešení sporů

1. Pokud dojde k soudnímu sporu, bude tento řešen vždy u Okresního soudu v Ostravě

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro uplatnění reklamace. Na vyžádání budou tyto formuláře kupujícímu zaslány na jeho emailovou adresu.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.6.2022